ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1274 4 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว954 3 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2
1273 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/9819 29 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1272 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/9824 29 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้รังวัดตรวจสอบแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งเสาธง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1271 3 ก.ค. 2566 ปกติ .- 3 ก.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1270 3 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว939 29 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2
1269 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว944 30 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้หัวข้อ การสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซนต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1268 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว146 30 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4
1268 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม71401/551 22 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอส่งข้อมูลกรอบอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1267 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว21 30 มิ.ย. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4
1266 3 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว949 30 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3
1265 3 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว947 30 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2
1264 3 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว946 30 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1263 3 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว945 30 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2
1262 30 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว938 29 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งใให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบInfo สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1261 30 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว937 29 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอควาามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกกรรม ของสำนักการวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1260 30 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว936 29 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1259 30 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/1772 29 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1258 29 มิ.ย. 2566 ปกติ นม93401/423 22 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ส่งข้อมูลแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1257 29 มิ.ย. 2566 ปกติ นม93401/ว422 22 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราห์ข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1256 29 มิ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/198 28 มิ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก แจ้งผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1255 29 มิ.ย. 2566 ปกติ อว7415(20)/ว49 19 มิ.ย. 2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1254 29 มิ.ย. 2566 ปกติ มท5309.32/กฟอ.ปธ 4 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1253 29 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด พน0608/6611 26 มิ.ย. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก แจ้งการโอนเงินงวดที่1(งวดเดียว)โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1252 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว934 28 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1251 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว933 28 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่5/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1250 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว921 26 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1249 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว919 26 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1248 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว918 26 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแก้ไขคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1247 28 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว917 26 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับคำขอเสนออาสาสมัครญี่ปุ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1246 28 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว916 26 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวัจัยในชั้นเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ค้นหาผ่าน LINE ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology