ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
497 14 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว422 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
496 14 มี.ค. 2567 ปกติ นม51006.113/44 13 มี.ค. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
495 13 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว436 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
495 13 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว436 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
494 13 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว435 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
493 13 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว385 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในฤดูร้อนและปิดภาคเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
492 13 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว434 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการขององค์การโลกทางการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 76 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
491 13 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว433 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพ่นและดูแลรักษาเครื่องพ่ีนสารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่3 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
490 13 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว432 13 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
489 13 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 13 มี.ค. 2567 บ้านโนนวังหิน นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
488 13 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 11 มี.ค. 2567 บ้านทุ่งเสาธง นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
487 13 มี.ค. 2567 ปกติ สขท10/2567 16 ก.พ. 2567 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายก ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
486 13 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 13 มี.ค. 2567 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
485 13 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 13 มี.ค. 2567 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
484 12 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว406 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
483 12 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว405 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
482 12 มี.ค. 2567 ปกติ นม54901/ว20 8 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
481 12 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว417 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปข้อสั่งการการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
480 12 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว404 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
479 12 มี.ค. 2567 ปกติ นม71401/ว47 7 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
478 12 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 11 มี.ค. 2567 บ้านคลองวัด นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
477 11 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว418 11 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
476 11 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 8 มี.ค. 2567 บ้านสะแกงาม นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
474 11 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 11 มี.ค. 2567 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
473 11 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว401 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
472 11 มี.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.151/119 8 มี.ค. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเรียนเชิญเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
471 11 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว404 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
470 11 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว402 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
469 11 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว403 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
468 8 มี.ค. 2567 ปกติ .- 8 มี.ค. 2567 วัดพรมราช นายก ตอบรับร่วมเป็นวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology