ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
312 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว223 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
311 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว219 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
310 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว221 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
309 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว220 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
308 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว223 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน/แบบบูรณาการอย่างยั้งยื่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
307 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว222 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวัตกรรมด้านสาธารณภัย เกมส์ดิจิตัลแห่งการเรียนรู้ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
306 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว224 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน/แบบบูรณาการอย่างยั้งยื่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
305 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว224 13 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน/แบบบูรณาการอย่างยั้งยื่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
304 14 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.1/461 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
303 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม82601/ว16 10 ก.พ. 2566 อบต.สะแกราช นายก ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
302 14 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.2/123 2 ก.พ. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
301 13 ก.พ. 2566 ปกติ .- 13 ก.พ. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
300 13 ก.พ. 2566 ปกติ .- 13 ก.พ. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
299 13 ก.พ. 2566 ปกติ .- 13 ก.พ. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
298 13 ก.พ. 2566 ปกติ .- 13 ก.พ. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
297 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม54401/138 10 ก.พ. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
296 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว218 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
295 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว217 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องคืความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
294 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว216 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
293 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว215 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
292 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว214 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
291 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว213 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกี้อกูล(เพิ่มเติม) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
290 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว212 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศ ก.อบต.จ.นม.เรื่องหลัดเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององคืการบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่5)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
289 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว210 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
288 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว211 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารายงาน/แผนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ2568 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
287 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว209 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
286 13 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว208 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการโลกสวยตาใสข้าราชการไร้ต้อกระจก สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
285 13 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว207 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
284 10 ก.พ. 2566 ปกติ สอ.อปท.0104/ว0014 11 ม.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
283 10 ก.พ. 2566 ปกติ อว0605.33/ว120 2 ก.พ. 2566 มหาวิยาลัยมหาสารคาม นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology