ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1801 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/14473 15 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านบุพระเมือง(คุ้มคลองลึก) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1801 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม51008.06/ว9612 10 ส.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่ีวมทำบุญในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1799 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/111 18 ก.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1798 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/2493 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม2562 ส่งผลงานหลังอบรม1ปี) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1797 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว2492 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1796 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1303 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน2566(รอบที่1/2566) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1795 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1302 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตัวชี้วัดที่10ร้อยละของเทศบาลและองคืการบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ใช้งานระบบ LTAX ONLINE ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1794 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1301 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ำเสียในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่2 (วันที่กรกฎาคม-31ธันวาคม2566) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1793 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1300 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1792 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1299 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม(นม)ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1791 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1298 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567งบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1790 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1287 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต(กรณีขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน120วันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11 พ.ค.2564) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1789 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1296 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1788 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1292 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1787 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1291 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสภาปนาสำนักงานการเงินแผ่นดิน 108 ปี หลักสูตรท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1786 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1290 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1785 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1289 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือรณรงค์การเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร บุหรี่ ปีที่ 7 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1784 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1288 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ที่ยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก)สมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประเภทวิสามัญ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1783 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1287 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก งาน Thailand Space Week 2023 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1782 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1286 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณ(e-Document)หน่วยราชการท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1781 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1285 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1780 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1284 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1779 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1283 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1778 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1282 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1777 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1281 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1776 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1280 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนสิงหาคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1775 18 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1279 12 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่7/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1774 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 15 ก.ย. 2566 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1773 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 15 ก.ย. 2566 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1772 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 15 ก.ย. 2566 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology