ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1369 14 ก.ค. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ(บค)23208 7 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ บ้านหนองจอก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1368 14 ก.ค. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ(บค)23209 7 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองจอก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1367 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1019 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1366 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1018 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทาสงสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่2 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1365 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1017 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1364 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1016 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1363 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1015 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่ 5/2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1362 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1014 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1361 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1013 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์ผู้พิการ เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1360 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1012 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2566งวดที่4จำนวน3เดือน(เมษายน.-มิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1359 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1011 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ2566 งวดที่4 จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1358 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1010 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งวดที่4(เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1357 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1009 13 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนมิถุนายน2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1356 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว537 6 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1355 14 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว997 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1354 14 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว998 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1353 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1003 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัดดิการสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1352 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1002 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1351 13 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1001 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1350 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1000 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่5 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1349 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว981 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงวิชาการ การบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่นสิทธิประโยชน์และแนวทางปฎิบัติการาเบิกค่าเช่าบ้าน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1348 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว989 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเวียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1347 13 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว988 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานด้านการควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการคัดเลือก เมือง เทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ (ตัวแทนประเทศไทย)เพื่อเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอาเซียลปลอดบุหรี่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1346 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว987 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งแก้ไขวันอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1345 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว986 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคำแนพนำป้องกันโรคโควิด19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาภาคเรียนที่1 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1344 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว985 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลวุฒิการศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1335 13 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว985 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลวุฒิการศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1343 12 ก.ค. 2566 ปกติ 861/2548 12 ก.ค. 2566 ศูนย์แว่นตาธนชัย นายก โครงการแว่นตาพอเพียงสู่ชุมชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1342 12 ก.ค. 2566 ปกติ สธ0919.09/ว12 27 ม.ค. 2566 ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1341 12 ก.ค. 2566 ปกติ นม0033.301/1626 30 มิ.ย. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร อำเภอปักธงชัย ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology