ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
680 21 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว441 20 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือวิทยะฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
679 21 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว10440 20 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีบรรจุและแต่งตั้งผู้มีผลงานเป็นทีี่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ นักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
678 21 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว439 20 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่3รอบเดือนตุลาคม2562) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
677 20 เม.ย. 2565 ปกติ คค0713/3000 11 เม.ย. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก กองช่างจอง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
676 20 เม.ย. 2565 ปกติ .- 20 เม.ย. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
675 20 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118.1/ว436 19 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
674 20 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118.1/ว435 19 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจผู้ประกอบกิจการการขายทอดตลาดและค้าของเก่า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
673 19 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว427 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมควาามพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561สำหรับทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
672 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว431 19 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนงวดที่2 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
671 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว432 19 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดส่งงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม2562 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
670 19 เม.ย. 2565 ปกติ นม1119/ว430 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย ปลัด ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
669 19 เม.ย. 2565 ปกติ นม1119/ว430 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
668 19 เม.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว219 8 เม.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
667 19 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว424 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ้รกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
666 19 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว428 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
665 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว426 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์งวดที่3(เดือนเม.ย.-มิ.ย.65) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
664 19 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว425 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่3จำนวน 3เดือน(เดือนเม.ย - มิย.2565) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
663 18 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว423 18 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิท19 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
662 18 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5287 12 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
661 18 เม.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/5249 12 เม.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
660 18 เม.ย. 2565 ปกติ อว4101/ว1297 8 เม.ย. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายก ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องการจัดการป่าสะแกราชเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
659 18 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว415 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่3จำนวน 2เดือน(เดือนพ.ค. - มิย.2565) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
658 18 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว419 12 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
657 12 เม.ย. 2565 ปกติ สอ.ว.151/2565 7 เม.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
656 12 เม.ย. 2565 ปกติ วธ0419.06/380 5 เม.ย. 2565 หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี นายก การทำลายเอกสารราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
655 12 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว410 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
654 12 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว412 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและคนทั้งมวล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
653 12 เม.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว417 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่3(เดือนเม.ย.-มิ.ย.65)เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
652 12 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว411 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
651 12 เม.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว413 11 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิท19ของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology