ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1926 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว232 5 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1925 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม88701/476 3 ต.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1924 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว1739 4 ต.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1923 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม55401/ว623 4 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1922 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม55401/ว584 20 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1921 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว89 3 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1920 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว90 5 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1919 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1388 5 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ2568 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1918 6 ต.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/5401 3 ต.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1917 6 ต.ค. 2566 ปกติ .- 6 ต.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1916 5 ต.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว087 5 ต.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1915 5 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1371 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนบุคลากรในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1913 5 ต.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว674 27 ก.ย. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1912 5 ต.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว554 3 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1911 5 ต.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว840 2 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1910 5 ต.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว833 2 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1909 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1369 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1908 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1368 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1907 4 ต.ค. 2566 ปกติ มท5309.31/กฟอ.ปธ33241 28 ก.ย. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1906 4 ต.ค. 2566 ปกติ มท5309.31/กฟอ.ปธ33239 28 ก.ย. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1905 4 ต.ค. 2566 ปกติ มท5309.31/กฟอ.ปธ33237 28 ก.ย. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1904 4 ต.ค. 2566 ปกติ มท5309.31/กฟอ.ปธ33236 28 ก.ย. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งกรรมสิทธิ์และส่งมอบทรัพย์สิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1903 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว544 28 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1902 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม76601/829 29 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1901 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว66 29 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1900 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว226 2 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1899 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว674 27 ก.ย. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1898 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม82601/ว710 28 ก.ย. 2566 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1897 4 ต.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/125 3 ต.ค. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรายงานโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1896 3 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/2669 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 งบกลาง รายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความาเสียหารจากสาธารณภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology