ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1064 31 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/30 29 พ.ค. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1063 31 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.2/ว488 29 พ.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1062 31 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว759 30 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตว์สุจริต ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 1.2 ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1061 31 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว758 30 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อโควิท19 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1060 31 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว757 30 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการแก้ไขกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถรับข้อมูลระหัสผู้ใช้งาน OTP จากเว็บไซต์ของกรมที่ดินผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1059 30 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว754 29 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1058 30 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว753 29 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1057 30 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว751 29 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1056 30 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว750 29 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1055 29 พ.ค. 2566 ปกติ 01/2566 29 พ.ค. 2566 บริษัทพญาเย็น นายก ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1054 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว345 24 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์การสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1053 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/7768 25 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1052 29 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว749 26 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1051 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/7896 29 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1050 29 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0020.03/7784 25 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การเผยแพร่ข้อมูลภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1049 29 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว748 26 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1048 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว747 26 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1047 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว746 26 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1046 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว745 25 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1045 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว744 25 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ต้านทุจริต พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1044 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว743 25 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1043 29 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว742 25 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยปลอดภัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1042 29 พ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 29 พ.ค. 2566 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1038 28 พ.ค. 2566 ปกติ นม86901/388 9 พ.ค. 2566 อบต.เกษมทรัพย์ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1041 26 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/40 26 พ.ค. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก แจ้งรายชื่อผู้ตรวจรับนมโรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1040 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/7799 26 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1039 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว587 19 มิ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1037 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1119/ว720 22 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง อำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1036 26 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว723 23 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1035 26 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว723 23 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปข้อสั่งการการประชุมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology