ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
590 31 มี.ค. 2565 ปกติ มท0819.2/ว387 9 ก.พ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก อบรมหลักสูตรสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณะสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการอาสาสมัครบริบาล ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
589 31 มี.ค. 2565 ปกติ มท0816.1/ว35 7 ม.ค. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
588 31 มี.ค. 2565 ปกติ นม56301/;270 15 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลมะค่า นายก แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) กลางสำหรับรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
587 31 มี.ค. 2565 ปกติ ปช0040(นม)/ว0003 14 ก.พ. 2565 สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
586 31 มี.ค. 2565 ปกติ .- 31 มี.ค. 2565 เมืองย่าไฟเบอร์กลาส นายก ขออนุญาตเข้าพบ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
585 31 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด ลต(นม)0003/ว23 15 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ปลัด ประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
584 31 มี.ค. 2565 ปกติ สอ.สถ.0103/ว136 1 มี.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน มีนาคม 2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
583 31 มี.ค. 2565 ปกติ ศธ0586.1020/463 28 มี.ค. 2565 ผอ.สภาบันการบริการศึกษาแห่ง มทร นายก ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสวัดดิการของพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
582 31 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/;247 30 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่1/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
581 30 มี.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/44 30 มี.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายละเอียดการใช้เงินโครงการอาหารกลางวันและคืนยอดคงเหลืออาหารกลางวัน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
580 30 มี.ค. 2565 ปกติ ตผ0054.1นม/569 25 มี.ค. 2565 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
579 30 มี.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)15215 15 ก.พ. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
578 30 มี.ค. 2565 ปกติ นม52406.3/ว240 13 มี.ค. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
577 30 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว362 30 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
576 30 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว361 30 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานที่กลาง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
575 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว345 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับมาตรการการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
574 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว346 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
573 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว347 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติภาษีป้าย ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
572 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว349 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
571 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว350 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
570 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว351 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
569 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว355 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
568 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว359 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
567 29 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118/ว360 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
566 29 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว348 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
565 29 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว353 28 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565งบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจหรือนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาตามความเดือดร้อนให้กับประชาชน(เงินเหลือจ่าย) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
564 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว240 25 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
563 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว344 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโคราชเมืองแห่งความปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
562 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว18 25 มี.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
561 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/;234 23 มี.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology