ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1495 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1089 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศงานประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1494 3 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1088 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2566) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1493 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1086 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1493 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1086 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1492 27 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1084 26 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1491 27 ก.ค. 2566 ปกติ นม72801/1371 25 ก.ค. 2566 อบต.หนองบัวศาลา นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1490 27 ก.ค. 2566 ปกติ ขถ.นม.19/2566 19 ก.ค. 2566 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายก ขอเรียนเชิญร่วมอบรมโครงการท้องถิ่นกับการพัฒนาเมืองสู่ SMART CITY สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1489 27 ก.ค. 2566 ปกติ นม0012(1)/ว342 17 ก.ค. 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1487 27 ก.ค. 2566 ปกติ อว64.2.12/0950 26 ก.ค. 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายก ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1486 27 ก.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/93 27 ก.ค. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอสนับสนุนสถานที่และบุคลากร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1485 26 ก.ค. 2566 ปกติ .- 17 ก.ค. 2566 บริษัทประชารัฐสามัคคี นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอาหารปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1484 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1078 25 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1483 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1076 18 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2566 และของทุกปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1482 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม00 18 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รับรองรายชื่อกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1481 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม11118/1081 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1480 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม1133/435 25 ก.ค. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1479 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว173 21 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ฯ สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1478 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม88701/303 20 ก.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1477 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/1996 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1476 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1075 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี2565ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1474 26 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/715 24 ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอเชิญร่ีวมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1473 26 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/710 25 ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราห์รถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1471 26 ก.ค. 2566 ปกติ อว7202/ว533 18 ก.ค. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1470 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.236 24 ก.ค. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเลขรหัสบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1469 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม93401/544 24 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1468 26 ก.ค. 2566 ปกติ นม728.2/1433 21 ก.ค. 2566 อบต.หนองบัวศาลา นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1467 25 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ0628.1/4272 14 ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1466 25 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ0628.1/4273 14 ก.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1465 25 ก.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/11205 24 ก.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1464 24 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 24 ก.ค. 2566 บ้านบุโพธิ์ นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology