ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
752 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว438 11 เม.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
751 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม95701/ว15 5 เม.ย. 2566 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
750 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว553 19 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
749 19 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว547 18 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
748 19 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว507 7 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
747 19 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/15 7 เม.ย. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
746 19 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว520 11 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
745 19 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว486 3 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
744 19 เม.ย. 2566 ปกติ อว0604.33/ว030 11 เม.ย. 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
740 18 เม.ย. 2566 ปกติ อว8128/ว0945 18 เม.ย. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
740 18 เม.ย. 2566 ปกติ อว8128/ว0945 18 เม.ย. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
739 18 เม.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/5553 11 เม.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
738 18 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว540 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรวิชาการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
737 18 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว539 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการรางวัลพระปกเกล้า2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
736 18 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว538 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดส่งเอกสารองค์ความรู้การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
735 18 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว537 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
734 18 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว536 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการเร่งรัดการาเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
733 18 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว535 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
732 18 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว534 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
731 18 เม.ย. 2566 ปกติ .- 18 เม.ย. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
730 18 เม.ย. 2566 ปกติ .- 18 เม.ย. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
729 18 เม.ย. 2566 ปกติ .- 18 เม.ย. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
728 12 เม.ย. 2566 ปกติ .- 12 เม.ย. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้างถนนหินคลุก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
727 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว532 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
726 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว531 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
725 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว530 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนมีนาคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
724 12 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว529 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
723 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว526 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
722 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว525 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
721 12 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว524 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology