ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
770 9 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว506 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลื่อนดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
769 9 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว502 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชุ่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
768 6 พ.ค. 2565 ปกติ อว8205.10/0235 29 มี.ค. 2565 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ นายก ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
767 6 พ.ค. 2565 ปกติ อว0623/ว1767 25 เม.ย. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
766 6 พ.ค. 2565 ปกติ กฟ.นม.ว65/2565 21 เม.ย. 2565 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่จำเป็นใช้รถสามล้อโยกหรือรถเข็น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
765 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)37040 29 เม.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
764 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)34322 22 มี.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
763 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0032/ว3043 28 เม.ย. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอมอบหนังสือ"สมุดภาพจังหวัดนครราชสีมา" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
762 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม51011.4/ว3925 2 เม.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
760 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว493 5 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
759 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว494 5 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจร การใช้ประโยชน์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี "อปท4.0ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม" สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
758 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว491 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
757 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว495 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการ 130ปี มหาดไมย เด็กไทยรวมใจภักดิ์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
756 6 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว490 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
755 6 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว489 5 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2565) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
761 5 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว492 5 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาร์มน้ำมัน ปี64-65 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
754 5 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว478 29 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เน้นย้ำการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
753 5 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 5 พ.ค. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
752 5 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว481 29 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการพิจารณาโทษวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
751 5 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1222 29 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล4 พพฤษภาคม 2565 และของทุกปี สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
750 5 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว486 3 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่3/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
749 5 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว487 3 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
748 5 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว483 29 เม.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติพ.ศ.2560-2569ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559(ปีงบประมาณ2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
747 5 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว488 3 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
746 5 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว485 3 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
745 5 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว22 29 เม.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
744 5 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.151/75 3 พ.ค. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
743 5 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/49 3 พ.ค. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
742 5 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 5 พ.ค. 2565 นายลบ ปิดตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประสานงบประมาณในการขุดเจาะน้ำบาดาล ส่วนโยธา แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
741 5 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 5 พ.ค. 2565 วัดคลองวัฒนา นายก ขอความอนุเคราะห์รถเกรดเพื่อปรับปรุงถนนและสนามภายในวัด ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology