ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1956 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1411 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1955 10 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1410 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 )ประจำเดือนกันยายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1954 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1409 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานการณ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารและหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมอนามัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1953 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1418 10 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1952 10 ต.ค. 2566 ปกติ 227/2566 6 ต.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1951 10 ต.ค. 2566 ปกติ 226/2566 6 ต.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1950 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม88701/459 26 ก.ย. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1949 10 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1394 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดส่งแผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1948 10 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1393 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำคลิปวีดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1947 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว704 2 ต.ค. 2566 อบต.ภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1946 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว868 6 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1945 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/2724 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนพนักงานส่วนตำบล(สายงานผู้บริหาร) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1944 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1392 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1943 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1391 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1942 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1390 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1941 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1389 6 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 คลินิคพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1940 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1387 5 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1939 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1386 5 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ฉบับปรับปรุง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1938 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1385 5 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1937 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1384 5 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1936 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1383 5 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คลอปวีดีโอการถ่ายทอดสอย้อนหลังการสัมมนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1935 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1380 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1934 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1381 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมาตามนโยบาย จังหวัดสะอาดโคราชไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ2566(ครั้งที่2) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1933 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1379 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1932 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1378 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสพ บี และซี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1931 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1377 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2566 เพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1930 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1376 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1929 9 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1375 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน)เพิ่มเติม(ครั้งที่2)เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1928 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1373 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับผู้ดูแลเด็กให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1927 9 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1372 4 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology