ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1771 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 15 ก.ย. 2566 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1770 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 15 ก.ย. 2566 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1769 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 15 ก.ย. 2566 นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1768 15 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1278 15 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1767 15 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1295 13 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1766 15 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/14108 12 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1765 15 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/1417 12 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1764 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 14 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1763 15 ก.ย. 2566 ปกติ .- 14 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1762 15 ก.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/4976 11 ก.ย. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1761 15 ก.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/4975 11 ก.ย. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1856 14 ก.ย. 2566 ปกติ นม93401/663 12 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก อนุญาตจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1756 14 ก.ย. 2566 ปกติ นม93401/663 12 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก อนุญาตจัดเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1760 13 ก.ย. 2566 ปกติ นม54004/977 7 ก.ย. 2566 เทศบาลด่านเกวียน นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1759 13 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นร1407/6613 6 ก.ย. 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1751 12 ก.ย. 2566 ปกติ อว0623/ว4257 16 ส.ค. 2566 ราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1750 12 ก.ย. 2566 ปกติ สอ.ว301/2566 5 ก.ย. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1749 12 ก.ย. 2566 ปกติ นม56801/ว486 7 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1748 12 ก.ย. 2566 ปกติ นม71401/822 7 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1747 12 ก.ย. 2566 ปกติ นม1109/369 5 ก.ย. 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1746 12 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1276 8 ก.ย. 2566 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนอำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1745 12 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1275 8 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสรุปผลการติดตามและประเมินผล ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1744 12 ก.ย. 2566 ปกติ 31/66 12 ก.ย. 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก ส่งรายงานสรุปโครงการสูงวัยจิตจัยสงบด้วยธรรมะบำบัด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1748 11 ก.ย. 2566 ปกติ มฉน012/2566 5 ก.ย. 2566 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นายก ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสถานประกอบการณ์หน่วยงานในการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1743 11 ก.ย. 2566 ปกติ .- 11 ก.ย. 2566 ร้านแสวงอะไหล่โทรทัศน์ นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1742 11 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/13953 8 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1741 11 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/13447 8 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1740 11 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0015/ว1245 8 ก.ย. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก การจัดส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปี2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1739 11 ก.ย. 2566 ปกติ .- 11 ก.ย. 2566 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1738 8 ก.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 31 ส.ค. 2566 ชมรม อสม บ้านตูม นายก ขอความอนุเคราะห์ขอเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology