ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1614 21 ส.ค. 2566 ปกติ นม1133/ว19 3 ส.ค. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางเลือกทางรอดจากโรค NCDs สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1613 21 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/12487 21 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1612 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม90601/630 15 ส.ค. 2566 อบต.ไทยสามัคคี นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1610 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1176 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก และโรคโควิด19ในสถานศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1609 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1175 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1608 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1174 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.2551ปีงบประมาณ2566 รอบที่2 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1607 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)71309 7 ส.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1606 18 ส.ค. 2566 ปกติ ยธ0504/1851 10 ส.ค. 2566 กองบังคับคดีล้มละลาย2กรมบังคับคดี นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1605 18 ส.ค. 2566 ปกติ .- 17 ส.ค. 2566 นายไพโรจน์ จุลผักแว่น นายก ขอความอนุเคราะห์ค่าน้ำมันสูบน้ำ ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1604 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม1133/ว1155 11 ส.ค. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางเลือกทางรอดจากโรค NCDs สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1603 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118.5/ว1178 16 ส.ค. 2566 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยแพรตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาบ้านเมือง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1602 18 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1164 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญอบรมสัมมนาโครงการยกระดับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นประจำจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1601 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม0033.3/2069 17 ส.ค. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1601 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม0033.3/2069 17 ส.ค. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1600 17 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 17 ส.ค. 2566 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1599 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1173 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1598 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1172 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรออลิก) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1597 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1170 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1596 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1169 16 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1595 17 ส.ค. 2566 ปกติ นม87801/522 16 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานครูเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1611 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว1077 15 ส.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1594 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/12217 16 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1593 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0033.3/ว1903 27 ก.ค. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการรับส่งต่อผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะจิตเวชวิกฤติฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1592 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1163 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1591 16 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1162 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1590 16 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1161 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1589 16 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1160 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1588 16 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1158 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1587 16 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1157 15 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ(งวดที่2) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1586 16 ส.ค. 2566 ปกติ อว0623/ว4257 16 ส.ค. 2566 ราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology