ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1834 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1326 22 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ีมีผลต่อการจัดระเบียบป้าย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1833 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1325 22 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1832 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1324 22 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน สิงหาคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1831 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1323 22 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับกลาง/ระดับต้น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1830 25 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1322 22 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567งบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1829 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1318 21 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์แจ้งองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินการคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1828 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1317 21 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1827 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1316 21 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)และแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1826 22 ก.ย. 2566 ปกติ .- 22 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1824 22 ก.ย. 2566 ปกติ อว660301.17/ว1553 21 ก.ย. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก ขออนุญาตส่งใบเสนอราคาโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1821 22 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1319 21 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1820 21 ก.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 21 ก.ย. 2566 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1819 21 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1315 20 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1818 21 ก.ย. 2566 ปกติ นม87801/623 19 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1817 21 ก.ย. 2566 ปกติ นม87801/621 19 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนตำบลในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1816 21 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/;1305 15 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1815 21 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว1313 14 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น Thai D สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1814 20 ก.ย. 2566 ปกติ .- 20 ก.ย. 2566 ปลัด นายก การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1813 20 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1311 19 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1812 20 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1310 19 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1811 20 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1309 19 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกี่ยรติ60พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1810 20 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1308 19 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณรายการสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1809 19 ก.ย. 2566 ปกติ นม56801/ว495 12 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลลำนางแก้วเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1808 19 ก.ย. 2566 ปกติ นม56801/500 13 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1807 19 ก.ย. 2566 ปกติ นม76601/ว735 6 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1806 19 ก.ย. 2566 ปกติ นม54901/ว83 13 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1805 19 ก.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 18 ก.ย. 2566 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1804 19 ก.ย. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ(บค) 19 ก.ย. 2566 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนวังหิน(จุดที่2) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1803 18 ก.ย. 2566 ปกติ นม93401/ว649 8 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1802 18 ก.ย. 2566 ปกติ ทส0615/1593 7 ก.ย. 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต5 นายก การถ่ายโอนทรัพย์สินโครงการแหล่งน้ำ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology