ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1499 31 ส.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/97 31 ส.ค. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1498 31 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว963 30 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก จังหวัดนครราชสีมา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1497 31 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว964 30 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1496 31 ส.ค. 2565 ปกติ นม88701/ว371 23 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลดอน นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไป อาวุโส สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1495 31 ส.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)74015 29 ส.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1494 31 ส.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)72793 24 ส.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1493 31 ส.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 31 ส.ค. 2565 บ้านสวนหอม นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1492 31 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด มท0804.4/ว2538 17 ส.ค. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1491 31 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว960 30 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1490 31 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว961 30 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1489 31 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว962 30 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1488 29 ส.ค. 2565 ปกติ .- 29 ส.ค. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอเข้าดำเนินงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1487 29 ส.ค. 2565 ปกติ .- 29 ส.ค. 2565 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอเข้าดำเนินงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1486 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว959 29 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดดิการแห่งรัฐ(บัตรสวัดดิการแห่งรัฐ)อำเภอปักธงชัยปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1485 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว949 25 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1484 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว229 23 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1483 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม87801/611 25 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1482 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม72702/865 25 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลหนองบุนนาก นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1481 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว946 25 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แบบรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1480 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม51005.3/8170 22 ส.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1479 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว952 26 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1478 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว951 26 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1477 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว956 26 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart Citi สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1476 29 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว950 26 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1475 29 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว954 26 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1474 29 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว948 25 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1473 26 ส.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.151/149 25 ส.ค. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1472 24 ส.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.151/ว147 22 ส.ค. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1471 24 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว934 22 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1470 24 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว944 23 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานนุบาล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology