ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
690 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว492 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่1/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
689 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว494 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ TOR ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
688 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว493 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
687 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว496 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
686 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว498 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
685 10 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว495 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่3)พ.ศ.2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
684 10 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว490 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
683 7 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว497 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
682 7 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว489 4 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
681 7 เม.ย. 2566 ปกติ อว660206.2.2/ว425 21 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลา่กรเข้าร่วมอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
680 7 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว488 4 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
679 5 เม.ย. 2566 ปกติ นม72702/354 31 มี.ค. 2566 อบต.หนองบุญมาก นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
678 5 เม.ย. 2566 ปกติ นม51001.4(ลต)/ว29 1 เม.ย. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายขอเชิญสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
677 5 เม.ย. 2566 ปกติ นม51001.4(ลต)/ว17 31 มี.ค. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตเลือกตั้งที่2อำเภอปักธงชัยเขตเลือกตั้งที่1อำเภอครบุรีและเขตอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา(แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
676 5 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม51001.4(ลต)/ว18 31 มี.ค. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ขอความอนุเคราะห์กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
675 5 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118.1/1007 4 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
674 4 เม.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.146/50 27 มี.ค. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายละเอียดการใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
673 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/4827 29 มี.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
672 3 เม.ย. 2566 ปกติ TT71/2566 3 เม.ย. 2566 หจก.ตติญชัย นายก ส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
671 3 เม.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/1792 31 มี.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
670 3 เม.ย. 2566 ปกติ วธ0419.06/422 28 มี.ค. 2566 หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี นายก การทำลายเอกสารราชการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
669 3 เม.ย. 2566 ปกติ อว8128/ว0488 2 มี.ค. 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลา่กรเข้าร่วมอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
667 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว478 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2566)กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
667 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว476 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการาส่งเสริมเมืองอัฉริยะ รุ่นที่3 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
666 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว477 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
665 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว11 31 มี.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
664 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว484 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
663 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว482 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตอบแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Long Term Care ในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
662 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว481 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
661 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว480 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology