ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
560 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว331 24 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ณ สถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการการแพร่ระบาดโควิด19 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
559 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว334 24 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดส่งสื่อเพื่อให้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
558 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว336 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการโคราชส้วมสะอาดประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
557 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว332 24 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนอื่นๆของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
556 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว338 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
555 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว336 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
554 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม86901/ว126 25 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่5 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
553 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม86901/ว135 25 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
552 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว343 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและกรรมการพิจารณาอุทรณ์และประเมินภาษีประจำจังหวัด ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
551 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว341 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสพบีและซีในกลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
550 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว340 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA Smant web) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
549 28 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว339 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
548 28 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว342 25 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2565แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพราะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
547 25 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด สคค(พ)/2565 21 มี.ค. 2565 สมาคมคนไทยรักแผ่นดิน นายก กิจกรรมพิเศษขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
546 25 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว17 25 มี.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี2565ผ่านระบบการประชุมทางไกล ฯลฯ แจ้งเวียน แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
545 25 มี.ค. 2565 ปกติ นม1119/86 25 มี.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
544 25 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว330 24 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี2564 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
543 25 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว328 24 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธฺิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี2565และซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
542 25 มี.ค. 2565 ปกติ ศธ0636.02/247 21 มี.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอส่งรายชื่อบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณรักษณะเฉพราะและกำหนดราคากลาง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
541 25 มี.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/4312 24 มี.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
540 24 มี.ค. 2565 ปกติ คค0726.3/494 3 มี.ค. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
539 24 มี.ค. 2565 ปกติ สปสช9.34/ว1975 16 มี.ค. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
538 24 มี.ค. 2565 ปกติ อว0623/ว1093 10 มี.ค. 2565 ราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมิทนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
537 24 มี.ค. 2565 ปกติ .- 24 มี.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
536 24 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว326 23 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
535 24 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว326 23 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนนโยบายโคราชสังคมไร้เงินสด สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
534 23 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว323 22 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
533 23 มี.ค. 2565 ปกติ นม58804/ว168 8 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลแหลมทอง นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
532 23 มี.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/4086 21 มี.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
531 23 มี.ค. 2565 ปกติ นม93401/169 17 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology