ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1556 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1138 9 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หนังสือรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1555 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1126 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1554 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1124 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาภ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1553 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1125 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อมูลบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1552 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว46 4 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอแจ้งประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1551 11 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว25 10 ส.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปักธงชัย ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1550 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม389/พิเศษ 9 ส.ค. 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายก แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงินธนาคาร ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1549 11 ส.ค. 2566 ปกติ นม0005/3416 24 ก.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1548 10 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/11639 4 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1547 9 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1135 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พิจารณากำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1546 9 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1134 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1545 9 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1133 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1544 9 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1132 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1543 9 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1141 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสร้างพื้นที่ีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1541 8 ส.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)70350 4 ส.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1540 8 ส.ค. 2566 ปกติ .- 5 ส.ค. 2566 นายชาติชาย นายก ตัดต้นมะพร้าว ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1539 8 ส.ค. 2566 ปกติ .- 5 ส.ค. 2566 นายชาติชาย นายก ขอย้ายเสาไฟฟ้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1538 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1129 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ(งวดที่2) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1537 7 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1128 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.65 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1536 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1127 7 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1535 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1123 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบรายงานการเงิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1534 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1122 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบันทึกสินทรัพย์ ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1533 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1121 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1532 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1120 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1531 7 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1118 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีเร่งด่วน สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1530 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1117 4 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB ของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1529 7 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1112 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1528 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1111 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1527 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1110 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1526 7 ส.ค. 2566 ปกติ ศธ0628.1/4666 3 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology