ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
101 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว71 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา 2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
100 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว72 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัยเกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
99 17 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว62 13 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรืเซนต์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
98 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว10 13 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานเขาใดส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2
97 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว59 13 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
96 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว17 17 ม.ค. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
95 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/056 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
94 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว19 13 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
93 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว61 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การพิจารณาการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
92 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว63 13 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
91 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว64 13 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและโครงการด้านการพัฒนาเมือง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
90 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว65 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
89 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว66 13 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัลคนดีศรีย่าโม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
88 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว67 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
87 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว70 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
86 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว69 17 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น(แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
85 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1451 16 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสถาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
84 17 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว68 8 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
83 17 ม.ค. 2566 ปกติ 01-01/2566 6 ม.ค. 2566 บริษัท ทีม เอ็กซ์ นายก แนะนำและเสนอหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
82 16 ม.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 16 ม.ค. 2566 ที่ทำการคณะกรรมการป่าชุมชน นายก การขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
81 13 ม.ค. 2566 ปกติ .- 13 ม.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
80 13 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/035 13 ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ที่ดินของรัฐที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
79 13 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/047 10 ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ยืมรถกระเช้า สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
78 13 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว51 12 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
77 13 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว52 12 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
76 13 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว53 12 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
75 13 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว54 12 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโฑครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
74 13 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว55 12 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
73 13 ม.ค. 2566 ปกติ .- 12 ม.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอเข้าดำเนินงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
72 13 ม.ค. 2566 ปกติ .- 12 ม.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอเข้าดำเนินงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology