ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2412 7 ธ.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว279 4 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2411 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1739 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เน้นย้ำองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมอบรมตามโครงการสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2410 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1738 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่3 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2409 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1737 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ(เพิ่มเติม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2408 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1736 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2407 6 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1735 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) กรมควบคุมโรค สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2406 6 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1734 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2405 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1733 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศ(GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2404 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/184 6 ธ.ค. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2403 6 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1732 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2402 6 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1731 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2401 6 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 6 ธ.ค. 2566 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2400 6 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 6 ธ.ค. 2566 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2399 6 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1730 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2398 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1729 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2397 6 ธ.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว1032 1 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2396 6 ธ.ค. 2566 ปกติ กค0318.20/ว34 22 พ.ย. 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2395 4 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1726 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2394 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1725 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้รากฐาน 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2393 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1724 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2392 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1722 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิธีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิภีใหม่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2391 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1721 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2390 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1720 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2389 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1719 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2388 4 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด พน0608/ว10686 24 พ.ย. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก สำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2387 4 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1723 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ(ITA) สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2386 1 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/ว19163 29 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี 2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2385 1 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1715 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2384 1 ธ.ค. 2566 ปกติ นม95702/ว13 27 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2383 1 ธ.ค. 2566 ปกติ มสพ ว 099/2566 17 พ.ย. 2566 มูลนิธิการศึกษาพิเศษ นายก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology