ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2105 30 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1502 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2104 30 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1501 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2103 30 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1500 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service OSS) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2102 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1499 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนกันยายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2101 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว603 24 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2100 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม55401/ว658 18 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การใช้แผนดำเนินงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2099 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/2841 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการ ท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2098 30 ต.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 30 ต.ค. 2566 นายชยพล ศิริพยัคฆ์ นายก ขอซ่อมแซมทำนบและประตูบังคับน้ำ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2097 30 ต.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 30 ต.ค. 2566 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2096 30 ต.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 30 ต.ค. 2566 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2095 30 ต.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 30 ต.ค. 2566 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2094 27 ต.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว96 25 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2093 27 ต.ค. 2566 ปกติ นม56802/592 19 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2092 27 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1474 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2091 27 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1481 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรททิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2090 27 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/;1467 24 ต.ค. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2089 26 ต.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว269 16 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2088 26 ต.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว268 16 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2087 26 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1495 26 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER)ภาคป่าไม้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2086 26 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1494 26 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2085 26 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1493 26 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมบนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 12 ต.ค.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2084 26 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1492 26 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี2566 (ครั้งที่2) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2083 26 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1491 26 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2082 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1489 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2081 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1488 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในไซเบอร์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2080 25 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1487 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2079 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1486 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2078 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1485 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2077 25 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1484 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2076 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1483 25 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคลากรในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology