ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
969 19 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/56 19 พ.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก แจ้งรายชื่อนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
968 19 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/53 15 พ.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก รายงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนภาคเรียนที่2/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
967 19 พ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.146/60 18 พ.ค. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่2/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
966 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/7322 16 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
965 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/7319 16 พ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
964 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม51008.01/5355 15 พ.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบลตูมเพื่อให้มีการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
963 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว684 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพ.ศ.2566 ครบ3ปี6เดือน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
962 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว686 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
961 18 พ.ค. 2566 ปกติ .- 18 พ.ค. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
960 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว392 15 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
959 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว683 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
958 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว682 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่2/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
957 18 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว681 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
956 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว680 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
955 18 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว679 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
954 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว678 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
953 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว677 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
952 18 พ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว676 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
951 18 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว675 16 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราระห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
950 16 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0015/707 12 พ.ค. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโครงการและวงเงินงบประมาณตามมติคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
949 16 พ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 16 พ.ค. 2566 นางกรรณิการ์ สุทธิประภา นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
948 16 พ.ค. 2566 ปกติ .- 16 พ.ค. 2566 นางสาวปิยะดา วัชรเมฆินทร์ นายก ขออนุญาตเข้าพื้นที่ประชาสัมพันธ์เพื่อหาเสียง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
947 15 พ.ค. 2566 ปกติ อว0623/2178 9 พ.ค. 2566 ราชภัฎนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมงานครบรอบการสถาปณามหาวิทยาลัย หนึ่งทตวรรษ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
946 15 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว665 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยดี สำหรับการเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
945 15 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว672 12 พ.ค. 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยในห้วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
944 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/1346 12 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 20 ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
943 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว375 9 พ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
942 15 พ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว654 11 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่5 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
941 15 พ.ค. 2566 ปกติ 09/66 15 พ.ค. 2566 ประธานชมรมผู้สูงอายุ นายก เพื่อทราบ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
939 15 พ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว663 13 พ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ช่วยเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนด ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology