ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1185 16 มิ.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว727 14 มิ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1184 16 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/1591 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานฉลองพรชนมมายุ 8 รอบ สมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1183 16 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0026/(1)52414 7 มิ.ย. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1182 16 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0026/(1)47624 24 พ.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1181 16 มิ.ย. 2566 ปกติ .- 15 มิ.ย. 2566 กลุ่มน้ำบาดาลรวมใจ นายก ขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1180 16 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด พน0608/5736 13 มิ.ย. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก ขอเร่งรัดรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1179 15 มิ.ย. 2566 ปกติ .- 15 มิ.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1178 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว853 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1177 15 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว852 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1176 15 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว851 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1175 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว850 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก วักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1174 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว848 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1173 15 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว847 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ เพิ่มระดับคุณภาพการศึกษาทางไกล ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1172 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว846 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1171 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว845 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1170 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว844 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1169 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว842 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1168 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว841 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สนับสนุนคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1167 15 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว840 14 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม เรื่องสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1166 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว836 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่7/2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1165 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว835 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1164 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว834 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1163 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว833 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1162 15 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว832 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1161 15 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว831 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตามบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1160 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว829 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเสริมสร้างการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนสำหรับครู ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1159 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว828 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1158 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว827 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้นำ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1157 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว826 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1156 15 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว825 13 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฯ หลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงงานสารบรรณ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology