ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1339 3 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว857 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1338 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/11259 27 ก.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1337 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม95301/ว416 20 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลสำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4
1337 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม95301/ว416 20 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลสำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1336 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม95301/ว415 20 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลสำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1335 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว836 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี้ยไรพุทธศักราช2487 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1334 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว835 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1333 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว843 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอปรับกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่6 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุ ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1332 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว842 2 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ผลการประเมินSAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1331 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว834 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเช่ารถประจำตำแหน่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1330 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว844 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร"การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่21 ของดรงเรียนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1329 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว845 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับเชียวชาญ รุ่นที่1 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1328 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว846 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่1 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1327 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว848 1 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1326 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว847 1 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1325 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว849 1 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลดอลูกน้ำยุงลาย ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1324 2 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว841 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1323 2 ส.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/11304 1 ส.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1322 1 ส.ค. 2565 ปกติ .- 19 ก.ค. 2565 กลุ่มปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1321 1 ส.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว540 27 ก.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่3/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1320 1 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว839 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพสถานศึกษาในการรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด19 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1319 1 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118.4/ท.ร.322 27 ก.ค. 2565 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1318 1 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว832 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1317 1 ส.ค. 2565 ปกติ นม1118/803 19 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1316 1 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว833 26 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1315 1 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว838 18 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่6/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1314 1 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว840 27 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1313 1 ส.ค. 2565 ปกติ .- 1 ส.ค. 2565 หจก.จำกัดไทยเท นายก ขอนำส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมรถกระเช้า จำนวน 1 คัน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1312 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/11132 25 ก.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1311 27 ก.ค. 2565 ปกติ นม0029.1/ว062 21 ก.ค. 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเวียน แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology