ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
78 10 ม.ค. 2567 ปกติ สปสช.9.34/ว7710 27 ธ.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกเบิกจ่ายเงินตามโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
77 9 ม.ค. 2567 ปกติ คค0703.20/129 8 ม.ค. 2567 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
76 9 ม.ค. 2567 ปกติ .- 9 ม.ค. 2567 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
75 9 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 9 ม.ค. 2567 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
74 9 ม.ค. 2567 ปกติ อว7439/306 22 ธ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
73 9 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 9 ม.ค. 2567 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
72 9 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 9 ม.ค. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
71 9 ม.ค. 2567 ปกติ นม93401/ว14 4 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
70 9 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว25 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็ก (PM2.5) อันเกิดจากการเผาไร่อ้อย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
69 9 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว35 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกำหนดให้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตควบคุมไฟป่า สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
68 9 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว36 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามผลเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเมื่อครบอายุ6ปี สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
67 9 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว34 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
66 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม76602/ว1107 28 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศรายงานการเงิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
65 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม71401/ว5 4 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
64 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม52405/2332 28 ธ.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
63 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/178 3 ม.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
62 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว40 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
61 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว37 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณษคดีใหม่ แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
60 8 ม.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.151/18 5 ม.ค. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิญเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
59 8 ม.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.151/17 5 ม.ค. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
58 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว33 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
57 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว32 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
56 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว31 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
55 8 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว30 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
54 8 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 8 ม.ค. 2567 บ้านโนนวังหิน นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
53 8 ม.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 8 ม.ค. 2567 บ้านสวนหอม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
52 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว29 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
51 8 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว27 8 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
50 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว23 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
49 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว22 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล คนดีศรีย่าโม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology