ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1529 6 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว986 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ส่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1527 6 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว990 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โคครงการจสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1526 6 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว994 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1525 6 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว991 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1524 6 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว989 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1523 6 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว993 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1528 5 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว992 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1522 5 ก.ย. 2565 ปกติ สปสช9.34/ว5633 3 ส.ค. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แนวการการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1521 5 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/3143 1 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1520 5 ก.ย. 2565 ปกติ อว0604.33/ว734 8 ก.ค. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1519 5 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118.1/ว985 2 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดดิการแห่งรัฐ(บัตรสวัดดิการแห่งรัฐ)อำเภอปักธงชัย ปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1518 5 ก.ย. 2565 ปกติ นม0033.015.3/;1699 29 ส.ค. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญอบรมพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1517 5 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด กค1004/สนค/893/2565 4 ส.ค. 2565 สำนักนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง นายก ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1516 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว976 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1515 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว979 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1514 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว981 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1513 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว980 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดส่งงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน2563 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1512 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว982 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1511 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว983 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1510 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว970 31 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1509 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว973 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1508 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว974 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่7/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1507 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว971 31 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯหลักสูตร"เตรียมพร้อม อปท เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงานงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1506 2 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว975 2 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1505 2 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว978 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1504 2 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว2440 1 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1503 31 ส.ค. 2565 ปกติ .- 31 ส.ค. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1502 31 ส.ค. 2565 ปกติ .- 31 ส.ค. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1501 31 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/7336 30 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1500 31 ส.ค. 2565 ปกติ คค0713/7335 30 ส.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology