ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1769 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม72801/ว2509 3 ต.ค. 2565 อบต.หนองบัวศาลา นายก ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1768 17 ต.ค. 2565 ปกติ ยธ0764/2246.1 27 ก.ย. 2565 เรื่อนจำกลางสุราษฏร์ธานี นายก ส่งต่อข้อมูลและติดตามผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1767 17 ต.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.459/2565 10 ต.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1766 17 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 17 ต.ค. 2565 บ้านสะแกงาม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1765 17 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 6 ต.ค. 2565 บ้านหนองปลิง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1764 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม95701/ว53 6 ต.ค. 2565 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1763 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม54401/;873 7 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1762 17 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 17 ต.ค. 2565 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1761 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/2809 12 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1760 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม11118.2/2810 12 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1759 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1118 12 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1758 17 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว272 17 ต.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่ง และวิทยะฐานะข้าราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1757 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม95705/270 12 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมรถกระเช้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1756 12 ต.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/112 12 ต.ค. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก รายงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนภาคเรียนที่1/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1755 12 ต.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/113 10 ต.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายละเอียดการใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1754 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม389/พิเศษ 5 ต.ค. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายก แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงินธนาคาร ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1753 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม93401/ว626 10 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1752 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1112 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1751 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1114 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1750 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1115 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1749 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1116 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1748 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1117 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปผลโครงการสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1747 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.4/ทร.384 4 ต.ค. 2565 สำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1746 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม0026/(1)81705 26 ก.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1745 12 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1110 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1744 12 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1109 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1743 12 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1111 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1742 12 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1113 11 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจ้างที่ีปรึกษา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1741 11 ต.ค. 2565 ปกติ .- 1 ต.ค. 2565 JIM THOMPAON นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1740 11 ต.ค. 2565 ปกติ ศธ0636.02/1297 11 ต.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก การยกเลิกการใช้ที่ดินแบบ(น.ส.ล.)เป็นแปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านพรมราชหรือโคกมะม่วง" สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology