ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
191 27 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว129 26 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
190 27 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว130 26 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มคลองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
189 27 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว131 26 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
188 27 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว132 26 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันสุขภาพการศึกษาและเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการเรียนรู้)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
187 27 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว133 26 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
186 27 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว135 26 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
185 27 ม.ค. 2566 ปกติ นม56801/40 25 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
184 26 ม.ค. 2566 ปกติ นม56801/ว37 23 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
183 26 ม.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว88 24 ม.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
182 25 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/099 24 ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก อนุญาตให้ใช้สถานที่พร้อมเครื่องเสียง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
181 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)7386 19 ม.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1
180 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว118 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5
179 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว121 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
178 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว124 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารและตอบข้อซักถาม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
177 25 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว123 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไลน์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4
176 25 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว122 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบจากประกาศใช้พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
175 25 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว113 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามการพัฒนาช่องทางชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพ.ศ.2564 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
174 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว116 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
173 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว115 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
172 25 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว120 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก .โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
171 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว114 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่10 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
170 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว112 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำปรึกษาหารือแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1
169 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว111 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญหน่วยงานของรัฐสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่น ปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
168 25 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว110 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
167 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว116 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
166 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว115 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
165 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว114 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่10 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
164 24 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว113 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามการพัฒนาช่องทางชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพ.ศ.2564 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
163 24 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว112 24 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำปรึกษาหารือแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
162 24 ม.ค. 2566 ปกติ /2566 16 ม.ค. 2566 วัดพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์ อปพร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology