ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
862 13 พ.ค. 2567 ปกติ .- 10 พ.ค. 2567 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมหิน นายก ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
861 13 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.153/60 13 พ.ค. 2567 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ขอความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
860 9 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว701 9 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจฐานข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
859 9 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว710 9 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
858 9 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว699 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
857 9 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว698 9 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งคู่มือแนวทางการอนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
856 9 พ.ค. 2567 ปกติ นม93401/ว283 3 พ.ค. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
855 9 พ.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว690 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
854 9 พ.ค. 2567 ปกติ นม1118/1147 9 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิธีชีวิต ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
853 9 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118/ว691 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ นครราชสีมา 4 - วังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
852 9 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว689 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักร ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
851 9 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว688 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รายการเครื่องมือสำหรับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและโปรแกรมเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
850 9 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว687 7 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
849 8 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว623 8 พ.ค. 2567 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา 2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
848 8 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/;685 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
847 8 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว686 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ดำเนินการกรอกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
846 8 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว682 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น ของจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
845 8 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว680 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
844 8 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว680 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฎิบัติงานโครงการรัฐ ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
843 8 พ.ค. 2567 ปกติ นม1133/ว11 1 พ.ค. 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเข้าร่วมประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
842 8 พ.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/6835 8 พ.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
841 8 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว679 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
840 8 พ.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว678 8 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
839 8 พ.ค. 2567 ปกติ นม95701/ว25 2 พ.ค. 2567 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
838 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.162/37 7 พ.ค. 2567 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่1/2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
837 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.153/58 4 พ.ค. 2567 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
836 7 พ.ค. 2567 ปกติ ศธ04064.151/145 7 พ.ค. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2567 และโครงการเพื่อรองรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
835 7 พ.ค. 2567 ปกติ นม51005/204 30 เม.ย. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
834 7 พ.ค. 2567 ปกติ irbp11-3 3 พ.ค. 2567 บริษัทออโรส นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
833 7 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว676 3 พ.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology