ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
556 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว486 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
555 21 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว485 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
554 21 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว484 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่3 จำนวน 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม 2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
553 21 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว483 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน-พฤษภาคม2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
552 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว481 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
551 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม93401/169 18 มี.ค. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์วิทยากร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
550 21 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 21 มี.ค. 2567 บ้านหนองจอก นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
549 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว464 19 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในสภานศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
548 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.5/750 19 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอคววามอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานธุรการ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
547 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว469 20 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ราย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
546 21 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว468 20 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2567)ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
545 21 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว466 19 มี.ค. 2567 ศูนย์ อปพร อำเภอปักธงชัย นายก ขอจัดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร ประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
544 21 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว461 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมแผงกันจราจรเพื่อใช้ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
543 21 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 18 มี.ค. 2567 บ้านพรมราช นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
542 21 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 18 มี.ค. 2567 บ้านพรมราช นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
541 21 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 21 มี.ค. 2567 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
540 21 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 21 มี.ค. 2567 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
539 21 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว482 21 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ตามหลักเกณฑ์และงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
538 20 มี.ค. 2567 ปกติ กห0482.9/56 5 มี.ค. 2567 กรมทหารพรานที่26 นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันน้อมรำลึกนายขนมต้ม และพิธีครอบครูมวยไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
537 20 มี.ค. 2567 ปกติ นม95301/176 18 มี.ค. 2567 อบต.สำโรง นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
536 20 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว463 19 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
535 19 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 19 มี.ค. 2567 บ้านกุดดวิวาท นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
534 18 มี.ค. 2567 ปกติ นม52401/ว487 14 มี.ค. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอเชิญร่วมงานท้องถิ่นไทยใจเดียวกัน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
533 18 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว460 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
532 18 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว459 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
531 18 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว458 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
530 18 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว457 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดแผนการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่3 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
529 18 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว456 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คู่มือและสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ตามภารกิจตามพระราชบัญยัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
529 18 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว456 18 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คู่มือและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
528 18 มี.ค. 2567 ปกติ .- 18 มี.ค. 2567 หจก.เดอะบิ๊ก นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology