ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2229 13 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1591 13 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2228 13 พ.ย. 2566 ปกติ สปสช9.34/ว6422 16 ต.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งจำนวนประชากรซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการติดตามกำกับประเมินผลการดำเนินงานกองทุนปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2227 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/18090 9 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2226 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม55901/ว240 7 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2225 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม52405/ว1945 8 พ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2224 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม54901/ว101 2 พ.ย. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2223 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม95301/ว761 6 พ.ย. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2222 13 พ.ย. 2566 ปกติ สพฉ03/ว03408 5 ต.ค. 2566 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน นายก ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2221 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/2973 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2220 13 พ.ย. 2566 ปกติ นม0003/ว0935 7 พ.ย. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการฝึกอบรมบุคลากรของหน่ีวยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2217 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1587 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2216 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/18133 10 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2215 10 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1586 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเชื้อไวรัสซิกาและเชื้อไวรัสแดงกี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2214 10 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1585 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2213 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1584 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่ีมงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2212 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1583 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2211 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1582 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายการบำรุงรักษาเครื่องพ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2210 10 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.3/ว24310 10 พ.ย. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2209 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1581 10 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่9/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2208 10 พ.ย. 2566 ปกติ นม0014.4/5187 7 พ.ย. 2566 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งเอกสารใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2207 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1570 8 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลและพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสถาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2206 9 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1569 8 พ.ย. 2566 ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายก การคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2205 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1575 9 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการนำคำแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานทที่จไหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตบริโภคในครัวเรือน ไปออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2205 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1575 9 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการนำคำแนะนำกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มที่3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานทที่จไหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตบริโภคในครัวเรือน ไปออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2204 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1574 9 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์การออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2203 9 พ.ย. 2566 ปกติ มท5306.74/ปธ(บส)37716 9 พ.ย. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำไฟสาธารณะบ้านโนนวังหิน(จุดที่2) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2202 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม51001.4/(19)/110 7 พ.ย. 2566 ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอปักธงชัย นายก โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2201 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1562 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญส่งทีมเข้าประกวด ชุดการแสดงรำวงย้อนยุค ในเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย ของดีเมืองโคราช ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2200 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม52705/ว1896 6 พ.ย. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองเมืองปัก พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2199 9 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว2950 7 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology