ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2442 12 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1764 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2441 12 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1763 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2440 12 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1762 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2439 12 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1758 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2438 12 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1767 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมประชุมการประกวดในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2437 12 ธ.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว95 4 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2436 12 ธ.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว107 1 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2435 12 ธ.ค. 2566 ปกติ สกถ017/2566 24 ต.ค. 2566 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายก เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2434 12 ธ.ค. 2566 ปกติ สกถ016/2566 24 ต.ค. 2566 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายก เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2433 12 ธ.ค. 2566 ปกติ มท0816.4/ว4683 13 ธ.ค. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2432 12 ธ.ค. 2566 ปกติ มท081605/ว4855 21 พ.ย. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้รากฐาน 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2431 12 ธ.ค. 2566 ปกติ มว1278/2566 1 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นายก ขอส่งใบเสนอราคาการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2430 12 ธ.ค. 2566 ปกติ อว7401/ว102 21 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2429 12 ธ.ค. 2566 ปกติ คค0727.1/ว11761 1 พ.ย. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก ขอส่งคู่มือบริหารงานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2428 12 ธ.ค. 2566 ปกติ อว7413(7)/ว6 10 พ.ย. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมในงานเกษตรสุรนารี 67 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2427 12 ธ.ค. 2566 ปกติ นม54501/ว754 2 พ.ย. 2566 เทศบาลท่าช้าง นายก รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2426 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1742 6 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2425 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1748 7 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2424 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1744 7 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2423 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1757 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษตอนที่ 1 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2422 8 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1756 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล คนดีศรีย่าโม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2421 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1755 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพตระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2420 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1754 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมด้านสถานประกอบการปศุสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2419 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1752 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอวพีวี(KPV) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2418 8 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1751 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2417 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1750 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2416 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1749 8 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2415 8 ธ.ค. 2566 ปกติ .- 30 ต.ค. 2566 หจก.ยูซีไอ นายก ขอเสนอราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทกาว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2414 8 ธ.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว1234 4 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2413 7 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 7 ธ.ค. 2566 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology