ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
437 6 มี.ค. 2567 ปกติ 7/67 6 มี.ค. 2567 กรมบังคับคดี นายก ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
436 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว369 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
435 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว380 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
434 5 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว379 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุให้สิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข้ม รวมเป็น 2 เข้ม(คำแนะนำชั่วคราว) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
433 5 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว378 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2567ไปทดลองใช้ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
432 5 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว377 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
431 5 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/375 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
430 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว374 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
429 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว373 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพลงในอุ่นอ้อมองมั่นคง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
428 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว366 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
427 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว367 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
426 5 มี.ค. 2567 ปกติ .- 4 มี.ค. 2567 บริษัทพญาเย็น นายก แจ้งกำหนดการส่งนมโรงเรียน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
425 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม95701/ว9 28 ก.พ. 2567 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
424 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว353 1 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
423 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว351 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
422 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว352 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์และการสำรวจข้อมูล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
421 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว354 1 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งคบไฟ ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
420 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว364 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนมกราคม 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
419 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว365 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
418 5 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว362 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
417 5 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 28 ก.พ. 2567 บ้านบุพระเมือง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
416 5 มี.ค. 2567 ปกติ 8/67 28 ก.พ. 2567 กองทัพอากาศ ดอนเมือง นายก ขอตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสประเพณี4เหล่า สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
415 4 มี.ค. 2567 ปกติ นม54901/ว17 4 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์วารสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
414 4 มี.ค. 2567 ปกติ นม52402/353 27 ก.พ. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
413 4 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 4 มี.ค. 2567 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
412 4 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว361 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
411 4 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 4 มี.ค. 2567 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
410 4 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 4 มี.ค. 2567 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
409 4 มี.ค. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 4 มี.ค. 2567 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
408 4 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว360 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology