ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1140 24 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว916 24 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1139 24 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว915 24 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1137 24 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว913 24 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่5/2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1136 24 มิ.ย. 2567 ปกติ ปช0040(นม)/1820 21 มิ.ย. 2567 สำนักงาน ปปช นายก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ และรายงานผล (ครั้งที่2) ประเด็น การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1134 21 มิ.ย. 2567 ปกติ นม87801/ว365 21 มิ.ย. 2567 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1133 21 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว838 17 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวช สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1132 21 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว894 20 มิ.ย. 2567 ศป.ปส.อ.ปักธงชัย นายก การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1131 21 มิ.ย. 2567 ปกติ นม1118.2/887 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1130 21 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว901 21 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1129 21 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว14 20 มิ.ย. 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การเตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1128 20 มิ.ย. 2567 ปกติ นม82601/ว447 13 มิ.ย. 2567 อบต.สะแกราช นายก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1127 20 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว520 18 มิ.ย. 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การเตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1125 20 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว892 20 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1122 20 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว891 20 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2567 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1124 19 มิ.ย. 2567 ปกติ สอ.ว.181/2567 8 พ.ค. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1123 19 มิ.ย. 2567 ปกติ สอ.ว226/2567 6 มิ.ย. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1121 19 มิ.ย. 2567 ปกติ ศธ0636.02/323 19 มิ.ย. 2567 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1120 19 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/9210 4 มิ.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1119 19 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/9131 4 มิ.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1118 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม55401/413 6 มิ.ย. 2567 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1117 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0332.11/ว880 17 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1116 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว885 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างครอบคลุม สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1115 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1504 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1114 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว886 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการจัดการขยะมูลฝอย การประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้าง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1113 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว884 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1112 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว883 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1111 18 มิ.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว882 18 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางจัดทำฐานข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2567 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1110 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม51011.1/ว7470 17 มิ.ย. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1109 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว879 17 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญยัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2567 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1108 18 มิ.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว876 17 มิ.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2567 และของทุกปี สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology