ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2045 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว753 16 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2044 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม55401/ว645 16 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2043 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.357 17 ต.ค. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2042 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.361 17 ต.ค. 2566 สำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2041 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม1109/ 6 ต.ค. 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2040 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1454 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง3ปีและแผนพัฒนาบุคลากร3ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2039 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/1466 19 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2038 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1460 18 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2037 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1459 18 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เอกสารแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2036 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0003/ว0041 17 ต.ค. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2035 24 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1461 18 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่1 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2034 20 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1452 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2033 20 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1451 19 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานวันปืยมหาราช ประจำปี 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2031 20 ต.ค. 2566 ปกติ นม58802/915 17 ต.ค. 2566 เทศบาลแหลมทอง นายก ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2030 20 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/901 20 ต.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอขอบคุณ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2029 20 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/209 19 ต.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งโครงการเพื่อรองรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่2 ประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2028 20 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/124 19 ต.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2027 20 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/120 11 ต.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก รายงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2026 19 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.146/114 19 ต.ค. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่2/2566เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2025 19 ต.ค. 2566 ปกติ รง0416/2363 20 ก.ย. 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2024 19 ต.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/16556 17 ต.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2023 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม76602/884 17 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2022 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม71404/1004 17 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ยืนยันหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2021 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1457 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2020 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1446 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2019 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1455 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2018 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1444 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลสำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรนคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2017 18 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1443 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งตารางเปิด-ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานการประเมินผลการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2017 18 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1443 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งตารางเปิด-ปิดระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานการประเมินผลการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2016 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1442 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลอาชีวอนามัย (60ชั่วโมง) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology