ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2075 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)91975 12 ต.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2074 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม51004.2/13015 24 ต.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2073 25 ต.ค. 2566 ปกติ .- 25 ต.ค. 2566 บริษัท เอ็ม พี เจ เน็ตเวิร์ค นายก ขอเลื่อนการส่งมอบงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 4 ชุด ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2072 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว697 10 ต.ค. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2071 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว1800 19 ต.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2070 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม52405/1796 19 ต.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2069 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว1804 19 ต.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2068 25 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/75 20 ต.ค. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2067 25 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/76 20 ต.ค. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2066 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1480 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ.2560 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2065 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1479 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2064 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1478 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2063 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1477 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุญาตขายสุรา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน กันยายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2062 25 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1476 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมกลุ่มสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารจัดการและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2061 25 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1475 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2060 25 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1473 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2059 24 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1472 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2058 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1471 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งเอกสารการประชุมและส่งสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2057 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1470 24 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2056 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/16823 20 ต.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2055 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/16826 20 ต.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2054 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1464 18 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2053 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1463 18 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการจัดพิมพ์แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2052 24 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1462 18 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2051 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม77701/ว720 16 ต.ค. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2050 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม88701/505 17 ต.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2049 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว76 18 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2048 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม82601/ว770 17 ต.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2047 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม86901/ว786 18 ต.ค. 2566 อบต.เกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2046 24 ต.ค. 2566 ปกติ นม82601/ว769 17 ต.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology