ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1643 24 ส.ค. 2566 ปกติ .- 21 ส.ค. 2566 หจก.ไทยเท นายก ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือค้ำประกันคืนห้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1642 24 ส.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว654 16 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1641 24 ส.ค. 2566 ปกติ TT069/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.ไทยเท นายก ขอถอนหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1640 24 ส.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว1131 21 ส.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1639 23 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.2/ว757 22 ส.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปีและการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร3ปัประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567-2569 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1638 23 ส.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว066 21 ส.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1637 23 ส.ค. 2566 ปกติ นม93041/ว582 9 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1636 23 ส.ค. 2566 ปกติ นม56801/426 16 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1635 23 ส.ค. 2566 ปกติ นม82601/ว560 16 ส.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติเฉพาะการ กิจการประปา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1634 23 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1189 22 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1633 23 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1190 22 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอลิก)มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1632 23 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1191 22 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องคลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1631 23 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1192 22 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เลื่อนกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่้มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1630 23 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1193 22 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอจัดส่งคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1629 23 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1179 17 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1628 22 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/12311 17 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1627 22 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/12434 18 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1626 22 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1188 22 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1625 22 ส.ค. 2566 ปกติ นม55402/770 3 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัดดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1624 22 ส.ค. 2566 ปกติ นม0033.3/2086 21 ส.ค. 2566 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1623 22 ส.ค. 2566 ปกติ 182/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1622 22 ส.ค. 2566 ปกติ 181/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1621 22 ส.ค. 2566 ปกติ 180/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1620 22 ส.ค. 2566 ปกติ 179/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1619 22 ส.ค. 2566 ปกติ 178/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1618 22 ส.ค. 2566 ปกติ 177/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1617 22 ส.ค. 2566 ปกติ 176/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1616 22 ส.ค. 2566 ปกติ 175/2566 21 ส.ค. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1657 21 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1203 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการใช้บังคับกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ศ.2562 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1615 21 ส.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/161 17 ส.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอใช้สถานที่เพื่อจัดโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology