ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
71 13 ม.ค. 2566 ปกติ .- 12 ม.ค. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอเข้าดำเนินงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
70 13 ม.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว28 11 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
69 13 ม.ค. 2566 ปกติ นม54401/23 11 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
68 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม76602/ว925 21 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
67 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว48 11 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงเมนูการใช้งานและวิธีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งานผ่านระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
66 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว49 11 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
65 11 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/21 11 ม.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิญเป็นประธานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
64 11 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/17 10 ม.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
63 11 ม.ค. 2566 ปกติ .- 11 ม.ค. 2566 บ้านพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเหมืองคอนกรีตฝ่ายบุงา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
62 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว3 10 ม.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
61 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว43 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
60 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว32 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม)กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
59 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว37 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
58 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว38 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการออกข้อบัญญัติทุ่งว้าองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี2565เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
57 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว35 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
56 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว40 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ส่งข้อมูลการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
55 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว41 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายงารเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
54 11 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว42 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
53 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว44 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
52 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว45 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมทบทวนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
51 11 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว46 10 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการคลีนิคข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
50 10 ม.ค. 2566 ปกติ หส0712/19 9 ม.ค. 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต5 นายก ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
49 10 ม.ค. 2566 ปกติ นม86201/399 15 ธ.ค. 2565 อบต.สะแกราช นายก ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
48 10 ม.ค. 2566 ปกติ กษ0317.11/ว5 5 ม.ค. 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายก ขอเชิญประชุมตณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและอ่าวลำสำลาย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
47 10 ม.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/14 10 ม.ค. 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง นายก สำรวจปริมาณการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรค สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
46 10 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว32 9 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคืการบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
45 10 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/33 9 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประกวดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2566ระดับจังหวัด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
44 9 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/6 6 ม.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
43 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว26 9 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2566ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
42 9 ม.ค. 2566 ปกติ นม52406.3/ว2 3 ม.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology