ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
530 22 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว321 21 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรณรงค์"หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้" สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
529 22 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว320 21 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครประกวดป่า่ชุมชนโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชนประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
528 22 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว322 21 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
527 21 มี.ค. 2565 ปกติ รพ/7614 11 มี.ค. 2565 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง นายก ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
526 21 มี.ค. 2565 ปกติ พป0023/ว366 23 ก.พ. 2565 สถาบันพระปกเกล้า นายก ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าพ.ศ.2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4
525 21 มี.ค. 2565 ปกติ มท0816.4/ว520 23 ก.พ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
524 21 มี.ค. 2565 ปกติ มท0816.4/ว397 10 ก.พ. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
523 21 มี.ค. 2565 ปกติ นม52761/ว16 14 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลไชยมงคล นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับการโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
522 21 มี.ค. 2565 ปกติ นม0011/ว735 18 มี.ค. 2565 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
521 21 มี.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.92/2565 1 มี.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
520 21 มี.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.100/2565 9 มี.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
519 18 มี.ค. 2565 ปกติ .- 18 มี.ค. 2565 บริษัทออลล์เว็บ นายก เสนอราคาระบบทะเบียนคุมหนังสือรับ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
518 18 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/826 16 มี.ค. 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก การควบคุมกำกับดูแลและเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
517 18 มี.ค. 2565 ปกติ นม51011.4/ว2202 14 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
516 18 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว314 17 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
515 18 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว313 17 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
514 18 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/817 16 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
513 18 มี.ค. 2565 ปกติ นม88701/ว115 15 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลดอน นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่5 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
512 17 มี.ค. 2565 ปกติ นม56801/166 15 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
511 17 มี.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว179 15 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
510 17 มี.ค. 2565 ปกติ นม71601/ว160 2 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลโบสถ์ นายก ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
509 17 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว311 16 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ความร่วมมือทางวิชาากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
508 17 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว305 15 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
507 17 มี.ค. 2565 ปกติ คค0703.20/1371 14 มี.ค. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหาคุณสมบัติวัสดุดินดิมและทดสอบควาามแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
506 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
505 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านหนองปลิง นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
504 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
503 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 24 มี.ค. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
502 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านสะแกงาม นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
501 17 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 14 มี.ค. 2565 บ้านวังวารีวน นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology