ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1979 11 พ.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.151/204 10 พ.ย. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2565เพื่อรองรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1978 11 พ.ย. 2565 ปกติ นม52406.3/ว1242 3 พ.ย. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1977 11 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/;1277 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1976 11 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1282 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก บันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1975 11 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1284 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย(ฉบับที่2)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1974 11 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1283 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่๑(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1973 11 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1276 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายสิ่งก่อสร้างจากอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1972 11 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1281 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการเร่งรัดการาเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1971 11 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1278 10 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1970 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม0015/1645 4 พ.ย. 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งผลการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนประจำปี2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1969 10 พ.ย. 2565 ปกติ คค0727.1/ว10777 28 ต.ค. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1968 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1265 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามการจัดทำคำสั่ีงแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1967 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1268 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการภัยพิบัติฉุกเฉิน(อุทกภัย) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1966 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/56 9 พ.ย. 2565 อำเภอปัก (โทรสาร) นายก สำรวจตรวจสอบพื้นที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1965 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1271 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1964 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1272 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1963 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1274 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2564 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1962 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1273 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1961 10 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1275 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1960 9 พ.ย. 2565 ปกติ สป51007/ว2090 28 ต.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายก ประชาสัมพันธ์วารสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1959 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม55901/ว309 3 พ.ย. 2565 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1958 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1249 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืชว่าด้วยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1957 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1250 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1956 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1251 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1955 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1252 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์อำนวยในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1954 9 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1255 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1953 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1257 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1952 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1254 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-2570 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1951 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1259 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน จัดดำเนินงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1950 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1264 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งฐานข้อมูลรายชื่อวัดสาธารณสงเคราะห์ และจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่วัดดำเนินการร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology