ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2320 23 พ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/161 23 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2319 23 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/1656 22 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอและแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2318 22 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0636.02/ว796 22 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทำโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2317 22 พ.ย. 2566 ปกติ นม71404/ว260 20 พ.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศรายงานการเงิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2316 22 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/3079 21 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2315 22 พ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 20 พ.ย. 2566 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2314 22 พ.ย. 2566 ปกติ TKY052/2566 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรถยนต์ราชการ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2313 22 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1649 21 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบและพิธีแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2312 22 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1650 21 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมประชุมรับรองนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2311 22 พ.ย. 2566 ปกติ นม1133/ว30 17 พ.ย. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าประชุมเพื่อทำแผนบูรณาการปฏิบัติการยุติเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2310 22 พ.ย. 2566 ปกติ กอ.นม.10/88/2566 20 พ.ย. 2566 สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเดินแบบการกุศลชุดผ้าไหมปักธงชัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2309 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1652 21 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิคข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2309 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1652 21 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการคลินิคข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2308 21 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1651 21 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมา ประจำปี2567 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2307 21 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.162/82 21 พ.ย. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ส่งรายชื่อข้าราชการครูเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2306 21 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.146/127 17 พ.ย. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการครูร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2305 21 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.151/230 17 พ.ย. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ตอบรับเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาสในงานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2304 21 พ.ย. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 21 พ.ย. 2566 บ้านสวนหมาก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2303 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1645 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2302 21 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1645 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2301 21 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1644 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประดับหน้าห้องเรียนและอาคารต่างๆ ภายในสภานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2300 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม51006.113/159 20 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการพยาบาลดูแล(Care Manager)และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) เพื่อใช้ประกอบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2299 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1643 20 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2298 21 พ.ย. 2566 ปกติ สอ.อปท.0103/ว360 8 พ.ย. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การจ่ายค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และค่าหุ้นแก่ผู้นำส่งให้สหกรณ์ ประจำปี2566 งวดที่ 2 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2297 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/14848 16 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2296 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/14851 16 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2295 21 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/14863 16 พ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2294 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม95301/777 13 พ.ย. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2293 20 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0636.02/ว783 17 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2292 20 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/33 17 พ.ย. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology