ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2135 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1498 26 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งมอบหนังสือภาพวาดการตูนบันทึกปลอดภัน เจ็ดสหาย 1784 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2134 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม0005/ว5091 25 ต.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายก การดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2133 2 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118.2/ว1510 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2132 2 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1509 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2131 31 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1521 31 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน หลักสูตรต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2130 31 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1520 31 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนบูรณาการปฏิบัติการยุติเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี และการดำเนินการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับตำบล สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2129 31 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1519 31 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2128 31 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1518 31 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบและรับรองข้อมูลในการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2127 31 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1517 31 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2126 31 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0015/1428 31 ต.ค. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและโครงการไฟฟ้าชุมชน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2125 31 ต.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 31 ต.ค. 2566 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2124 31 ต.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/141 30 ต.ค. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2123 31 ต.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/14049 25 ต.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2122 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1515 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2121 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1514 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัลอาเซี่ยนปลอดบุหรี่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2120 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1513 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่1/2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2119 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1512 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2118 30 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1511 30 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 )กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2117 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว90 26 ต.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2116 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว98 26 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลนกออก ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2115 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว1075 25 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอส่งสำเนาประกาศประชาสัมพันธ์ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2114 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม55901/ว273 25 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2113 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว760 18 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2112 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว246 26 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ใช้แผนดำเนินงาน ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2111 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว245 24 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2110 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1507 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2109 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1506 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสภาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม-กันยายน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2108 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1505 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2107 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1504 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีการกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2106 30 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1503 27 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน การผลิต การจำหน่าย และการตลาด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology