ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2015 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว1772 10 ต.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2014 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม87801/ว710 16 ต.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2013 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม77701/ว713 11 ต.ค. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2012 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม77701/ว714 11 ต.ค. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2011 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม87701/ว89 10 ต.ค. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2010 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม76601/882 16 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2009 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว1038 12 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2008 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว1035 12 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2007 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม56801/588 12 ต.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2006 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1441 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจพนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2005 18 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1440 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2004 18 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1439 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่1 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2003 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1436 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2002 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1447 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2001 18 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1445 16 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2000 17 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/2774 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2551 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1999 17 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/2772 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1998 17 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1448 17 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1997 17 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1435 12 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2566/2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1996 17 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.146/111 16 ต.ค. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายละเอียดการใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1995 16 ต.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/205 16 ต.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1994 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม84001/1044 10 ต.ค. 2566 อบต.หนองจะบก นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1993 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1432 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแก้ไขข้อความของคุณสมบัติเฉพราะตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1992 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1431 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1991 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1430 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูล(มฝ1) ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1990 16 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1429 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลี่ยมปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1990 16 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1429 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การอนุมัติการขอกันเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลี่ยมปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1989 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1428 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1988 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1427 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1987 16 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1426 11 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์กลางร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology