ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
660 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว475 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
659 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว472 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
658 3 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว479 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
657 3 เม.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.151/92 31 มี.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่2/2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
656 3 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว483 31 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
655 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว215 24 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
654 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว197 13 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
653 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว376 27 มี.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
652 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว473 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
651 31 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว471 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
650 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว472 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
649 31 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว570 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจพื้นที่ทเสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
648 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว469 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสัมมนาการพัฒนาบริการสาธารณะขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบ E-Service สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
647 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว468 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
646 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว467 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
644 31 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว466 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
642 31 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว463 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
643 30 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว464 30 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการนำส่งค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนมกราคม2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
641 30 มี.ค. 2566 ปกติ นม87801/191 29 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารนส่วนตำบลประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
640 30 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/14 28 มี.ค. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
639 30 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว453 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
638 30 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว955 29 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
637 30 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว461 29 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
636 30 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว435 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยื่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
634 30 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม51007/ว3402 24 มี.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
633 29 มี.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 29 มี.ค. 2566 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
632 29 มี.ค. 2566 ปกติ สวค132/66 27 มี.ค. 2566 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นายก ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
631 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว458 28 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาคใต้สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
630 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว457 28 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรการทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
629 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว456 28 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อรองรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรุ่นที่1 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology