ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
407 4 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว359 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
406 4 มี.ค. 2567 ปกติ อว7015(3)/931 13 ธ.ค. 2566 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
405 4 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว358 29 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
404 1 มี.ค. 2567 ปกติ บร86001/67 29 ก.พ. 2567 อบต.ส้มป่อย นายก ขอส่งตัวพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
403 29 ก.พ. 2567 ปกติ นม87701/ว10 27 ก.พ. 2567 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
402 29 ก.พ. 2567 ปกติ นม52405/ว347 22 ก.พ. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
401 29 ก.พ. 2567 ปกติ นม54401/ว160 29 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
400 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว218 28 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
399 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว217 26 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
398 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว216 28 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
397 28 ก.พ. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 28 ก.พ. 2567 บ้านบุโพธิ์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
396 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว527 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
395 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว308 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
394 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว307 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
393 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว310 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่13 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
392 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว311 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
391 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว328 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติงานของศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
390 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว281 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัฐบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
389 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว312 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
388 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว279 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
387 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว526 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
386 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว346 27 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
385 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว280 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
384 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว314 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
383 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว343 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2
383 28 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว343 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
382 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว313 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
381 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว6 22 ก.พ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
380 28 ก.พ. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 14 ก.พ. 2567 ชมรมเปตอง นายก ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ในการแข่งขันเปตอง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
379 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม90601/ว59 26 ธ.ค. 2566 อบต.ไทยสามัคคี นายก ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology