ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
257 10 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว167 10 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจครูผู้สอน กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
256 10 ก.พ. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว163 9 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือก1อำเภอ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2565 กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
255 9 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว158 8 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม2565) กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
254 9 ก.พ. 2565 ปกติ นม1108/70 8 ก.พ. 2565 ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปสุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
253 9 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว159 8 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
252 9 ก.พ. 2565 ปกติ .- 9 ก.พ. 2565 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
251 8 ก.พ. 2565 ปกติ .- 30 ม.ค. 2565 บ้านวังวารีวน นายก ส่งคำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
250 8 ก.พ. 2565 ปกติ อว7202/028 27 ม.ค. 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
249 8 ก.พ. 2565 ปกติ อว0628.06/537 7 ธ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นายก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ฯลฯ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
248 8 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 7 ก.พ. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
247 8 ก.พ. 2565 ปกติ นม76601/ว95 4 ก.พ. 2565 อบต.ตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
246 8 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 8 ก.พ. 2565 บ้านหนองจอก นายก ส่งบัญชีแผนงาน/โครงการ สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
245 8 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.5/ว92 7 ก.พ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
244 8 ก.พ. 2565 ปกติ .- 8 ก.พ. 2565 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
243 8 ก.พ. 2565 ปกติ .- 8 ก.พ. 2565 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
242 8 ก.พ. 2565 ปกติ นม55402/ว637 30 ธ.ค. 2564 เทศบาลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
241 8 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118.2/ว156 7 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองภายใต่โครคงการเมืองสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
240 8 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.5/ว93 7 ก.พ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรทเลี่ยมงวดที่1/2565 กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
239 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม1118.2/ว155 7 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติ การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2567 สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
238 7 ก.พ. 2565 ปกติ .- 7 ก.พ. 2565 หจก.โชคดีทวีทรัพย์ นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
237 7 ก.พ. 2565 ปกติ .- 24 ม.ค. 2565 องค์การเภสัชกรรม นายก ใบสรุปจำหน่ายและการจัดส่งยา/เวชภัณฑ์ กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
236 7 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 5 ก.พ. 2565 บ้านโนนวังหิน นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
235 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม55901/ว4 3 ก.พ. 2565 เทศบาลนกออก นายก ประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปักธงชัย สำนักงานปลัด เสนอ 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
234 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม54401/69 7 ก.พ. 2565 เทศบาลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
233 7 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 7 ก.พ. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
232 7 ก.พ. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 4 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
231 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว147 4 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2565งวดที่2เพิ่มเติม(เดือนกุภาพันธ์) กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
230 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว146 4 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
229 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1509 4 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริรธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
228 7 ก.พ. 2565 ปกติ นม0023.26/ว151 4 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการจัดการฝึกอบรมและประชุมกลุ่มให้แก่หน่วยงานฉลองพระราชดำริ อพ.สธ ในรูปแบบการประชุมทางไกล สำนักงานปลัด แจ้งเวียน 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology