ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2009 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว3133 16 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การอนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2008 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1298 15 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือส่งประกวดแข่งขัน สาวงามอำเภอปักในการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2007 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1306 15 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลครั้งที่6 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2006 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว38 15 พ.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2005 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1305 15 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ไปสู่หน่วยราชการระดับท้องถิ่น ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติการสร้างความสามัคคีปรองดอง(สำนักงาน ปยป) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2004 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1304 15 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน(Traffy Fondue) ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2003 16 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1303 15 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่2 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2002 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม93401/ว695 9 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2001 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1291 14 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2000 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/;1292 14 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิธีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1999 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.5/ว1290 14 พ.ย. 2565 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปักธงชัย นายก การอบรมการติดตามแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยแพรตฟอร์มบริหารจัดการบ้านเมือง Traffy Fondueสำหรับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1998 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1296 14 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชุมระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1997 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1293 14 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1996 15 พ.ย. 2565 ปกติ สพม06/2565 12 พ.ย. 2565 สถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์รถตู้โดยสารและน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1995 15 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1285 11 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1994 15 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1294 14 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ปปช สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1993 15 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1295 14 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1992 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม389/พิเศษ 8 พ.ย. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายก แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงินธนาคาร ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1991 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม389/พิเศษ 8 พ.ย. 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายก แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงินธนาคาร ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1990 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16760 11 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1989 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16747 11 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1988 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16750 11 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1987 14 พ.ย. 2565 ปกติ ทส0708/2029 14 พ.ย. 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต2 นายก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1986 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม54401/980 10 พ.ย. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1985 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1222 2 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1984 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1288 11 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1983 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1289 11 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1982 14 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1286 11 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนตุลาคม2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1981 14 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว37 10 พ.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1980 14 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1287 11 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology