ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
467 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว410 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัติวัดต้นแบบ ปีะจำปีพุทธศักราช 2566 ฯลฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
466 8 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว409 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงาน มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
465 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว408 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
464 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว407 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งข้อสั่งการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
463 8 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว415 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี2567 ชุดที่ 10 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
462 8 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว413 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวนาการณ์เจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
461 8 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว412 8 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
460 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว400 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัฉริยะเพื่อประยุคใช้งานจริง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
459 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว398 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
458 8 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว399 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
457 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว386 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
456 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว387 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
455 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว390 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องเล่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
454 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว393 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
453 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม1118.2/ว395 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
452 8 มี.ค. 2567 ปกติ นม55401/111 5 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
451 8 มี.ค. 2567 ปกติ ศธ0636.02/ว140 4 มี.ค. 2567 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
450 8 มี.ค. 2567 ปกติ พม0304.22/371 1 มี.ค. 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
449 8 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว384 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการรองรับฤดูร้อน ปี2566/2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
447 7 มี.ค. 2567 ปกติ .- 7 มี.ค. 2567 วัดพรมราช นายก อนุญาตให้ใช้สถานที่ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
446 7 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว397 7 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
445 7 มี.ค. 2567 ปกติ นม1108/392 7 มี.ค. 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์วิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
445 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม54901/ว17 4 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์วารสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
444 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม56801/ว96 6 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
443 6 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว383 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติราชการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประอจำปีงบประมาณ2569 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
442 6 มี.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว381 6 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
441 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว372 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก จัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการ เลือดสะอาด ปอดดี ตับมีสุขภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
440 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม389/7122 6 มี.ค. 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายก แจ้งการปรับปรุงรายการนำเงินฝากผิดบัญชี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
439 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว371 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวนเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
438 6 มี.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว370 5 มี.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology